Otse põhisisu juurde

Artikkel: Maardu vee dünaamika

Artikkel: Maardu vee dünaamika
Maardu vee dünaamika


Maardu piirkond on tuntud fosforiidi kaevandamise ja töötlemise kohana. Kaevandamise käigus jäetud kaeveõõned koguvad vett ja mõjutavad vee kvaliteeti. Vesi liigub mööda kraave ja läbi Maardu järve mere suunas, mõjutades nii järve kui merevee kvaliteeti. Samas on veetase reguleeritav mitmete läbivoolukohtade abil. See tekitab veetaseme ja vooluhulga ning seega ka kvaliteedi kiire muutumise. Süsteemse seire ja analüüsi abil saab sellesse olukorda selgust tuua ja kasutada saadavat infot ala edasise kasutamise plaanimisel [11, 1, 16]. Mäeinstituut teostab Maardu tehnogeense vee seiret ja analüüsi mille eesmärk on leida võimalusi Maardu järve piirkonnas puhkealade, supluskohtade ja õpperadade loomiseks [5, 18]. Uuringutele eelnesid pikaajalised välitööd, mis hõlmasid puistangute, tranšeede, rekultiveeritud ala ja taimestiku vaatlust, mõõtmist, analüüsimist ja projekteerimist. Ala kohta koostati geotehnilisi, geoloogilisi, hüdroloogilisi ja mäenduslikke skeeme [10, 17]. Uuritava ala demonstreerimiseks ja abivahendiks on valmistatud makett [Joonis 17-1 Maardu kaevandamispiirkonna makett, vaade ida suunas]. Makett on koostatud kõrgusandmete alusel. Kõrgusandmed on interpoleeritud triangulatsioonimeetodiga. Samuti on fosforiidilasundi põhja kõrgusmudel koostatud interpoleerimise teel triangulatsioonimeetodiga [9, 5, 4, 3]. Joonis 17-1 Maardu kaevandamispiirkonna makett, vaade ida suunas Kaevandamine ja keskkond. Mäeinstituut 2012 © Mäeinstituut http://mi.ttu.ee/kogumik/ 136 Joonis 17-2 Maardu maapinna kõrgusmudel Joonis 17-3 Google StreetView vaade Maardu uuest liiklussõlmest Kaevandamine ja keskkond. Mäeinstituut 2012 © Mäeinstituut http://mi.ttu.ee/kogumik/ 137 Joonis 17-4 Maa-ameti LIDAR mudel Joonis 17-5 Maardu fosforiidikihindi põhja kõrgusmudel Maapinna absoluutkõrgus põhjakarjääris on 40 m, mis väheneb loode ja põhja suunas (Tabel 17-1 Fosforiidikaevandamise alade iseloomulikud andmed). Fosforiidilasundi põhja absoluutkõrgus on põhjakarjääris 29 m, mis samuti väheneb lõuna suunas (Tabel 17-1 Fosforiidikaevandamise alade iseloomulikud andmed) [9]. Kaevandamine ja keskkond. Mäeinstituut 2012 © Mäeinstituut http://mi.ttu.ee/kogumik/ 138 Tabel 17-1 Fosforiidikaevandamise alade iseloomulikud andmed Ala Fosforiidilasundi põhi abs, m Maapinna abs, m Veetaseme abs, m Lõunakarjäär 21 40 33 Põhjakarjäär 29 40 31 Maardu kaevandus 24 40 28 Ülgase kaevandus 33 47 33 Maardu järve voolab vett sisse nii kraavidest kui allikatest, kraavide kaudu Maardu lõuna- ja põhjakarjääri vesi, mis võib mõjutada ka järve vee kvaliteeti. Maardu järve väljavool toimub Kroodi oja kaudu merre. Maardu järv oli algselt looduslik veekogu, kuid pärast Kroodi kraavi kaevamist 1894. aastal voolas järv tühjaks. Põhjakarjäärist, ja võimalik, et ka lõunakarjäärist läbi hoideterviku voolab vesi kaevandusse ning kaevanduse kaudu läbi tranšeede ja kraavide Kroodi ojja. Kaevandusvee uurimisel on abiks analoogilised meetodid teiste kaevandatud alade uuringutelt [14, 7, 12, 2, 15, 13, 6]. Vee kvaliteet mõjutab Kroodi ojast merre voolava vee omadusi. Vesi filtreerub läbi puistangute ja uhub kaevandusest fosforiidi ja diktüoneema kilda seest välja heljumit [8]. Kaevanduses toimub vee oksüdeerumine ja väljavoolav vesi on pruuni kuni tumepruuni värvusega. Välitööde käigus tutvuti olukorraga ja selgitati välja võimalike lävendite asukohad. Välja valiti iseloomulikud kohad, kus hakata jälgima vee liikumist ja taset ning mõõtma vee vooluhulki ja hindama kvaliteeti (Joonis 17-7 Vooluhulkade mõõtmine). Igasse mõõtepunkti paigutati reeper, et veetaset oleks lihtne määrata. Igale reeperile määrati kõrgus ja lähtuvalt sellest veetasemed (Joonis 17-6 Lävendite mõõdistamine reaalaja gps-ga). Kaevandamine ja keskkond. Mäeinstituut 2012 © Mäeinstituut http://mi.ttu.ee/kogumik/ 139 Joonis 17-6 Lävendite mõõdistamine reaalaja gps-ga Joonis 17-7 Vooluhulkade mõõtmine Kaevandamine ja keskkond. Mäeinstituut 2012 © Mäeinstituut http://mi.ttu.ee/kogumik/ 140 Kokkuvõte Töö käigus loodi seirevõrk ja paigaldati reeperid, mistõttu on seire läbiviimine tõhusam ja kiirem. Välitööde käigus kogutakse andmeid juurde, mille põhjal on võimalik koostada põhjalikum andmebaas ja mudel vee liikumise kohta Maardu fosforiidimaardla piirkonnas. Artikkel on seotud järgnevate uuringute ja projektidega: KIK11067 - Maardu fosforiidilevila tehnogeense põhjavee kvaliteedi uuring, Lep10038- Kunda piirkonna ja Toolse jõevee seire 2010-2012, AR12007 – Põlevkivi kadudeta ja keskkonnasäästlik kaevandamine ja projektiga VIR491 MIN-NOVATION: Kaevandamise ja kaevandamisjääkide/jäätmete uuringud Eestis ja Läänemere piirkonnas. Viited: 1. Bityukova, L., Shogenova., A., Birke, M. 2000. Urban geochemistry: a study of element distributions in the soils of tallinn (estonia). Environ1m1ental Geochemistry and Health 2. Karu, V.; Kolats, M.; Väizene, V.; Anepaio, A.; Valgma, I. (2008). Field work in the role of teaching and research of rock properties. In: 5th International Symposium "Topical problems in the field of electrical and power engineering". Doctoral school of energy and geotechnology: (Toim.) Lahtmets, R.. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2008, 66 - 70. 3. Kolats, M. (2009). Spatial models in mining. Valgma, I. (Toim.). Resource Reproducing, Low-wasted and Environmentally Protecting Technologies of Development of the Earth Interior (2 pp.). Tallinn: Department of Mining TUT; Russian University of People Friendship 4. Kolats, M.; Anepaio, A. (2009). Kolmedimensiooniliste mudelite loomine. Valgma, I.; Õnnis, A.; Reinsalu, E.; Sõstra, Ü.; Uibopuu, L.; Västrik, A.; Robam, K.; Vesiloo, P.; T (Toim.). Mäenduse maine (60 - 63).Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus 5. Kolats, M.; Anepaio, A.; Valgma, I. (2008). Ruumimudelid mäenduses. Valgma, I. (Toim.). Maavarade kaevandamise ja kasutamise protsessid (-).Tallinna Tehnikaülikooli mäeinstituut 6. Kolats, M.; Valgma, I. (2011). Vesi allmaarajatistes. Valgma, I. (Toim.). Kaevandamine ja vesi (56 - 69). Tallinn: TTÜ mäeinstituut 7. Kolats, M.; Valgma, I. (2011). Vesi allmaarajatistes. Valgma, I. (Toim.). Kaevandamine ja vesi (56 - 69). Tallinn: TTÜ mäeinstituut Kaevandamine ja keskkond. Mäeinstituut 2012 © Mäeinstituut http://mi.ttu.ee/kogumik/ 141 8. L. Bityukova, R. Scholger and M. Birke. Magnetic Susceptibility as Indicator of Environmental Pollution of Soils in Tallinn. Phys. Chem. Earth (A), Vol. 24, No. 9, pp. 829-835, 1999 9. Maardu Põhjakarjääri sulgemise projekt. Mäekateeder. Tallinna Tehnikaülikool. 1991 10. Pastarus, JR.; Astapov, P. (2005). Killustiku ja plokkide kaevandamine Maardu graniidimaardlas. In: Ehitusmaterjalide kaevandamine ja varud: Eesti Mäekonverents 2005. 15.aprill 2005. (Toim.) I. Valgma. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2005, 59 - 64. 11. Reinsalu, E., Toomik, A., Valgma, I. 2002. Kaevandatud maa, TTÜ Mäeinstituut 12. Robam, K.; Väizene, V.; Anepaio, A.; Kolats, M.; Valgma, I. (2008). Measuring mining influence in the form of students practice in opposition to the emotional environmental impact assessment . In: 5th International Symposium "Topical problems in the field of electrical and power engineering". Doctoral school of energy and geotechnology: (Toim.) Lahtmets, R.. Tallinna Tehnikaülikool, 2008, 62 - 65. 13. Valgma, I.; Robam, K.; Karu, V.; Kolats, M.; Väizene, V.; Otsmaa, M. (2010). Potential of underground minewater in Estonian oil shale mining region. Lahtmets, R (Toim.). 9th International Symposium Pärnu 2010 “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II”, Pärnu, Estonia, June 14 - 19, 2010 (63 - 68). Tallinn: Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi 14. Valgma, I.; Robam, K.; Kolats, M. (Toim.) (2010). Mäendusuuringud ja kaevandamine. 15. Valgma, I.jt (2008-2012). Mäendusõpik [Võrguteavik] : veebiõpik kaevandamisest, rakendusgeoloogiast ja geotehnoloogiast. [Tallinn: TTÜ mäeinstituut] 16. Veski, Siim (1989). Maardu järve geoloogiast ja nüüdisseisundist. TRÜ Geoloogiaosakonna diplomitöö. Tartu, 1989. 106 lk. (in Estonian). 17. Väizene, V. (2009). Maardu graniidikaevanduse rajamise ja kaeveõõnte teisese kasutamise võimalused. Kadri Runnel (Toim.). TalveAkadeemia 2009 : uute ideede kohtumispaik : üliõpilaste teadusartiklite konkursi kogumik (-). Harjumaa: Talveakadeemia 18. Västrik, A.; Anepaio, A.; Kolats, M. (2009). Innovaatiline teadus- ja õppekeskuse muuseum Tallinnas. Valgma, I.; Õnnis, A.; Reinsalu, E.; Sõstra, Ü.; Uibopuu, L.; Kaevandamine ja keskkond. Mäeinstituut 2012

*.pdf

Populaarsed postitused sellest blogist

Loodusvaatluste maraton Muhumaal 14.-15.06.2019

Videod (fb)


#loodusvaatlustemaratonmuhumaal

Muhumaal korraldab loodusvaatluste maratoni Ingo Valgma. Ekspert on Marje Loide. Vaatluse staap asub ühes vanimas ja ehtsas Muhu põlistalus. Vaatlusalal on nii metsa, vett kui niitu.

Tutvume ka meie ajaarvamise eelse (pronksi- ja raua-aegse) matmispaigaga ja Tondikiviga.
Vaata ja registreeru facebookis - Loodusvaatluste maraton Muhumaal 14.-15.06.2019Üldinfo, juhendid ja teised vaatluspunktid
Kava Reedel 14.05.2019 Õpime tundma elus- ja eluta loodust. Määrame kõike mida leiame. Püüame putukaid ja mutukaid. Uurime luubiga seda, mida ilma ei näe. 
Meie pakume ja soovijad saavad tasuta: elektrit vett teed kohvi grillida aidas, voodis pikutada oma telgiga telkida saunatada  käimlat kasutada
Osalejatel palume kaasa võtta oma toit ja sauna- ja pikutamisvahendid. Voodikohad on kiirematele sooviavaldajatele. Telkimisruumi on kõigile.

Lisaks on soovitav kaasa võtta:
Internetiühendusega nutitelefon, et loodusobjektidest pilte teha ja neid andmebaasi lisada. …

Fosforiidimatk

Tule tutvu fosforiidimaaga

Kus?
Maardu kandis

Mis?
Fosforiidimatk on suveperioodil (sõltub nahkhiirte kaitsmisest) kaheosaline: Külastame kaevandust ehk läheme maa alla. Seejärel uurime kaevandust ja karjääri nii pealpoolt kui mitmelt küljelt. Matkal saab nii reipalt kulgeda kui üles-alla ukerdada.

Millal?
Siis kui kokku lepime või oleme siinsamas välja kuulutanud.

Matka hind
Hind gruppidele ja üksikisikutele vastavalt allolevale:
15 eur/täiskasvanu
5 eur/laps ( kuni 18 a )
40 eur/perepilet ( vanemad lastega kuni 18 a )

Giid-matkajuht Ingo Valgma
retked@solo.ee
55622318
#minestretked
minest.ee/retked


Lisainfo:https://www.puhkaeestis.ee/et/fosforiidimatk-maardu-kandis
minest.ee/search/label/Fosforiidimatk
MinestRetked

Fosforiidimatk 18.05.2019 Maardus kl 10..14

Lisage omale meeldetuletus facebookis:

Fosforiidimatk FB
Fosforiidimatk vs. põlevkivimatk

Täpsustavad küsimused ja soovid on teretulnud kas allolevas registreerimisvormis või aadressil: retked@solo.ee

Laupäeval 18.05.2019 kl 10..14

Fosforiidimatk on kaheosaline: Külastame Ülgase kaevandust ehk läheme maa alla. Seejärel uurime Maardu kaevandust ja karjääri nii pealpoolt kui mitmelt küljelt. Matkal saab nii reipalt kulgeda kui üles-alla ukerdada.
______________


Põlevkivimatk. Küttejõu. Pühapäeval 19.05.2019 kl 12..15 ( andke teada kui teil on lõpuaeg kriitiline, et teaksime kiirust ja teekonda reguleerida )

Uurime kaevandust ja karjääri nii pealt kui mitmest küljest. Vaatame millega on pea sajandi eest hakkama saanud Eestis ainukordne puistangumoodustaja. Matkal saab ukerdada ja ka rahulikumalt kulgeda.

Kohtumispaiga aadress on Google kaardil Lepa haljasala 1.

Tasumine:

Sularahas kohapeal või kui soovite, siis eelnevalt ülekandega [ Minest OÜ EE442200221067550738 ]. Soovi korral saadame a…