Otse põhisisu juurde

Artikkel: Põlevkivivaru ümberhindamine alaplokkides

txt: Põlevkivivaru ümberhindamine alaplokkides


Põlevkivi kaevandatakse Eestis ligikaudu 15 miljonit tonni aastas lubatud maksimaalsest 20 miljonist tonnist, millele lisandub 4 miljonit tonni kadu [2]. Kui enne tuli Keskkonnaministeeriumisse esitada kaevandatud varu koguse andmed ja selle põhjal tagantjärgi korrigeeriti varu kogust, siis nüüd on nõue esitada eelnevalt korrigeeritud kaevandatav varu kogus ette. Selleks tuli töötada välja põlevkivivaru ümberhindamise metoodika [3, 15]. Varu täpse koguse hindamine [6] aitab valida kaevandamistehnoloogiat [4, 7, 14], hinnata kaevandamise mõju keskkonnale [13] ja vähendada maavara kadusid [8, 12]. Uuringu eesmärgiks oli koostada tegelikkusele vastav põlevkivivaru bilanss Estonia, Sirgala, Narva, Viru, Kohtla ja Aidu kaeveväljadel [5]. Varu hindamisel lähtuti üldgeoloogilise uurimistöö ja maavara geoloogilise uuringu tegemise korrast [16]. Varu hinnati ümber kaevandamiseks aastateks 2012-2017. Selleks projekteeriti alaplokid (Joonis 13-1), mille kuju on moodustatud ühelt poolt geoloogilise ploki kaevandatud ala piiriga ühtivalt ning teiselt poolt kuni viieks aastase varu kogusega. Varuplokk on eelnevate uuringute jooksul moodustatud arvel oleva varu plokk. Varu arvutamisel kasutati alaploki läheduses kaevandatud alal mõõdistatud tootsa kihindi paksuse andmeid (Joonis 13-2). Põlevkivivaru võrdub kaevandamata alaploki pindala, põlevkivivaru ploki mõõdistatud põlevkivikihtide keskmise paksuste summa ning mahukaalu korrutisega. Seejärel teostati statistiline analüüs (Tabel 13-1), mille käigus määrati mõõtemääramatus, seati kriitiline piir, arvutati trend, tõenäosus ja hinnati usaldusväärsust. Joonis 13-1 Alaplokid 1-1, 1-2 ja 1-6 plokis 1 Mäendus. Mäeinstituut 2014 Joonis 13-2 Põlevkivikihtide kogupaksus puursüdamikes alaplokkides 1-1, 1-2, 1-6 ja plokis 1 Tabel 13-1 Põlevkivikihtide paksuse statistiline analüüs Plokk 1 Alaplokid 1-1, 1-2 Alaplokk 1-6 Keskmine paksus 2,12 2,06 2,09 Keskmise paksuse standardhälve 0,02 0,02 0,02 Paksuste mediaan 2,12 2,06 2,11 Paksuste modaalväärtus 2,12 2,06 2,15 Paksuste standardhälve 0,07 0,09 0,10 Paksuste dispersioon 0,01 0,01 0,01 Paksuste sageduse ekstsess -0,36 -0,18 3,72 Paksuste sageduse asümmeetria -0,17 0,10 -1,43 Paksuste hajuvusvahemik 0,27 0,34 0,44 Minimaalpaksus 1,98 1,90 1,79 Maksimaalpaksus 2,25 2,24 2,23 Summa 33,90 35,09 41,77 Paksuste arv 16 17 20 Keskmise paksuse ülemine usalduspiir 2,25 2,24 2,23 Keskmise paksuse alumine usalduspiir 1,98 1,9 1,79 Paksuse mõõtemääramatus (95%) 0,04 0,05 0,05 t-Test t-Test Plokk 1 ja alaplokid 1-1, 1-2 Plokk 1 ja alaplokk 1-6 1 1-1, 1-2 1 1-1 Keskmine 2,12 2,06 2,12 2,09 Dispersioon 0,01 0,01 0,01 0,01 Arv 16 17 16 20 Oodatav erinevus 0 0 df 30 34 t Statistik 1,91 1,07 P(T<=t) ühepoolne 0,03 0,15 t Kriitiline ühepoolne 1,70 1,69 P(T<=t) kahepoolne 0,07 0,29 t Kriitiline kahepoolne 2,04 2,03 Mäendus. Mäeinstituut 2014 © Mäeinstituut http://mi.ttu.ee/kogumik/ 120 Töö tulemusena hinnati varu ümber kuuel kaeveväljal. Viru, Narva ja Aidu kaeveväljal hinnati varu maha, Kohtla kaeveväljal juurde ning Estonia ja Sirgala kaeveväljal nii maha kui juurde. Arengukavade koostamisel või otsustamisel on otstarbekas kasutada reaalsete mõõtmiste ja analüüside põhjal koostatud järeldusi [1]. Varu muutlikkus on käsitletud alal peamiselt tingitud tektoonilisest muutlikkusest [9, 10, 11, 17]. Töö on seotud uuringuga ETP AR12007 nr. 3.2.0501.11-0025 „Põlevkivi kadudeta ja keskkonnasäästlik kaevandamine“ – mi.ttu.ee/etp; uuringuga B36, Kivimi raimamine ja rikastamine valikmeetoditega - mi.ttu.ee/rikastamine; KIK14033 Põlevkivi altkaevandatud alade stabiilsuse hindamine. Viited 1. Adamson, A. (2012). Ühest tonnist põlevkivist saab ühe barreli põlevkiviõli. Valgma, I.; Väizene, V.; Kolats, M.; Karu, V. (Toim.). Kaevandamine ja keskkond (50 - 56).Tallinna Tehnikaülikooli mäeinstituut 2. EESTI VABARIIGI 2013. AASTA MAAVARAVARUDE KOONDBILANSID (seisuga 31.12.2013. a.) Maa-amet, Tallinn 2014 3. Ivanov,VV; Panfilov, RV. Principles of the calculation of perspective requirement for reserves of solid mineral-resources. Doklady Akademii Nauk SSSR. Volume: 252 issue: 4 pages: 934-937. Moscow Mineral Geochem & Rare Element Crystal Chem Inst, Moscow,ussr. 1980. 4. Orru, M.; Väizene, V.; Pastarus, J.-R.; Sõstra, Y.; Valgma, I. (2013). Possibilities of oil shale mining under the Selisoo mire of the Estonia oil shale deposit. Environmental Earth Sciences, 1 - 11. DOI: 10.1007/s12665-013-2396-x 5. Rahe, T.; Grossfeldt, G.; Kuusemäe, K. (2013). Poster of Oil shale mining in Estonia. In: International Oil Shale Symposium Tallinn, Estonia, 10.-13.06.2013: International Oil Shale Symposium Tallinn, Estonia, 10.-13.06.2013. Tallinn: Enefit, 2013, 1. 6. Raudsep, R. (2008). Estonian georesources in the European context. ESTONIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 80-86. 7. Reinsalu, E.; Valgma, I. (2007). Oil Shale Resources for Oil Production. Oil Shale, 24, 9 - 14. 8. Rossi, Mario E., Deutsch, Clayton V. (2014). Mineral Resource Estimation. Springer Science+Business Media Dordrecht. DOI 10.1007/978-1-4020-5717-5 9. Sõstra, Ü. (2013). Eesti aluspõhja tektooniliste uuringute rakenduslik olemus. In: XXI Aprillikonverentsi "Rakendusgeoloogilistest uuringutest Eestis - olevik ja tulevik" teesid: Rakendusgeoloogilistest uuringutest Eestis - olevik ja tulevik, Tallinn. 5.04.2013.a. (Toim.) Suuroja, K.; Põldvere, A.. Tallinn: Eesti Geoloogiakeskus, 2013, 55 - 58. Mäendus. Mäeinstituut 2014 © Mäeinstituut http://mi.ttu.ee/kogumik/ 121 10. Sõstra, Ü. (2014). Eesti tektoonilise ehituse põhijooni. In: XXII Aprillikonverentsi "Geoloogialt ühiskonnale" teesid: XXII Aprillikonverents "Geoloogialt ühiskonnale", Tallinn, 4.04.2014.a. (Toim.) Suuroja, K.; Põldvere, A.. Tallinn: OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2014, 40 - 43. 11. Systra, Y. (2014). Tectonic deformation of the Ediacaran-Paleozoic bedrock in Estonia. In: Geologiska Föreningen, 31st Nordic Geological Winter Meeting, Lund, Sweden; January 8-10 2014: 31st Nordic Geological Winter Meeting, Lund, Sweden; January 8-10 2014. (Toim.) Johnson, M.D. et al.. Geoprint, 2014, 123 - 123. 12. Valgma, I.; Väizene, V.; Kolats, M.; Saarnak, M. (2013). Technologies for Decreasing Mining Losses. Environmental and Climate Technologies, 11(1), 41 - 47. 13. Valgma, I.; Väizene, V.; Orru, M.; Vendla, S.; Ljaš, J.; Pensa, M.; Karu, V. (2014). Influence of oil shale mining on the environment in Estonia. In: Resources and energy saving: (Toim.) I. Valgma. Tallinn: Mäeinstituut, 2014. 14. Väizene, V.; Valgma, I.; Iskül, R.; Kolats, (2013). High selective oil shale mining. Oil Shale, 30(2S), 305 - 325. DOI: 10.3176/oil.2013.2S.10 15. Väizene, V.; Valgma, I.; Reinsalu, E.; Roots, R. (2014). Analyses of Estonian oil shale resources. . In: Resources and energy saving: (Toim.) I. Valgma. Tallinn: Mäeinstituut, 2014. 16. Üldgeoloogilise uurimistöö ja maavara geoloogilise uuringu tegemise kord. Keskkonnaministri määrus nr. 44. RTL 2005, 60, 866 17. Никонов, А.А., Шварев, С.В., Родкин, М.В., Сыстра Ю.Й. (2014). Сейсмическая активность Российской части Фенноскандинавского кристаллического щита в последние 12 тыс. лет: новые материалы и решения по представительным участкам развития сейсмодислокаций. In: Разломообразование в литосфере и сопутствующие процессы: тектонофизический анализ. Тезисы докладов Всероссийского совещания с участием приглашенных исследователей других стран: Разломообразование в литосфере и сопутствующие процессы: тектонофизический анализ. Иркутск, Россия, 11-16.08.2014. Иркутск:, 2014, 63.

Populaarsed postitused sellest blogist

Vasalemma maapõuematk 12.10.2019

Vasalemma maapõuematk / marmorimatk / lubjakivimatk / porimatkMis? Porikuu festivalile kohaselt matkame maa peal ja maapõues. Tutvume Eesti suurima ja mitme väiksema lubjakivikarjääriga. Matkal tuleb ette lisaks jalutamisele ka muda, pori, ukerdamist ja võsaläbimist.  Kus? Vasalemmas. Vasalemma saab minna rongiga, bussiga, autoga, rattaga või jalgsi. Ühistranspordi võimalusi saab vaadata näiteks: maps, peatus, tpilet, Harju transport, moovitMillal? Laupäeval 12.10.2019 kl 10..14 Kellele?
Loodusest, ajaloost ja tehnoloogiast huvitatud matkasõpradeleKes on giid?
Giid on mäeinsenerist loodusgiid Ingo ValgmaMatka hind

Hind gruppidele ja üksikisikutele vastavalt allolevale:
15 eur/täiskasvanu5 eur/laps ( kuni 18 a )30 eur/perepilet ( vanemad kuni 18 a lastega ) Maksta saab sularahas kohapeal või ülekandega

Registreerumine
Registreerumise vormMeeldetuletus
Meeldetuletuse saadame registreerunutele meilile ja abi võib olla ka Facebooki üritusest Üldinfo Porikuu festival FBminest.ee/retkedArtiklidPildid …

Põlevkivimatk

Tule tutvu põlevkivimaaga

Kus?
Küttejõu ja Kiviõli kandis
Matkata saame ka mujal põlevkivimaardla alal. Andke palun oma soovidest meile teada.

Mis?
Jalgsimatk maailma suurima põlevkivimaardla alal Kiviõlis ja Küttejõus. Liigume läbi ruumi ja aja nii kaevanduste kui karjääride alal. Saame teada kus ja kuidas sai  ligi sajand tagasi alguse Põlevkivimaa. Matkal saab nii reipalt kulgeda kui üles-alla ukerdada.

Millal?
Siis kui kokku lepime või oleme siinsamas välja kuulutanud.

Miks?
Näed ja saad tundma põlevkivimaa maapõue, maastikku, ajalugu ja tänapäeva. Saad teada miks ja kuidas maa variseb ja vajub ning kuidas tekkis ja muutub asustus, loodus, põhjavesi, pinnavesi ja kultuur.

Matka hind
Hind gruppidele ja üksikisikutele vastavalt allolevale:
15 eur/täiskasvanu
5 eur/laps ( kuni 18 a )
30 eur/perepilet ( vanemad lastega kuni 18 a )

Anna oma huvist märku selle vormi kaudu

Retke juhib ja infot jagab loodusgiidi ja mäenduse haridusega ajaloohuviline Ingo Valgma
retked@solo.ee
55622318
#minestre…

Viimane allmaa+pealmaafosforiidimatk sel aastal

Tervitustega osalejatele!

8.19 matka pildid (fb):
______________

_______________

Perioodil 10..12.08.2019 teeme viimase(d) matka(d) fosforiidikaevandusse (seoses nahkhiirte kaitsmiseks mõeldud liikumispiiranguga kaevanduses) ehk maa sisse. Lisaks matkame mujal Fosforiidimaal (mis asub Maardu kandis).

Sobitame aja ja kestuse ja raskusastme huviliste soovidega.

Giid: Mäeinsenerist loodusgiid Ingo Valgma

Andke palun oma huvist märku ja jagage infot ka teistele huvilistele (facebook.com/events/2588815274473415).

Huvi saate näidata ja asja uurida aadressil: https://forms.gle/RRzbZjeb7uNkxFFD7