Otse põhisisu juurde

Artiklid / Mäendus / Kaevandatud alade kasutamine

Artiklid: Ingo Valgma: Mäendus

Artiklid: Kaevandatud alade kasutamine

Lõputranšee ..

Mäendus

Ingo Valgma

Esikaas: Maardu fosforiidikarjääri lõputranšee
Annotatsioon
Mäeinstituudi kogumik koondnimetusega „Mäendus“ koondab aktuaalsete
mäendusuuringute põhjal koostatud artikleid. Riikliku energiatehnoloogiate programmi
raames on tehtud nii põlevkivi kui põlevkivi jääkide ja jäätmete kasutamise
laiaulatuslikke uuringuid. Nii põlevkivi kui teiste maavarade ja geotehnoloogia on seotud
mitmed Eesti Teadusfondi grandiuuringud, kus uuritakse varinguid, tektoonikat ja
kaevanduste täitmist. Mitmed seired ja projekteerimistööd käsitlevad keskkonnamõju ja
tehnoloogilisi lahendusi. Käivitunud on maavarade raimamise ja kaeviste rikastamise
uuringud ning katsetööd.
Kogumik on seotud järgnevate Mäeinstituudi uuringute ja projektidega: Põlevkivi
kadudeta ja keskkonnasäästlik kaevandamine (3.2.0501.11-0025) -
mi.ttu.ee/etp; MIN - NOVATION - Kaevandamise ja kaevandamisjääkide/jäätmete
uuringud Eestis ja Läänemere piirkonnas (VIR491) – mi.ttu.ee/min-novation; Kivimi
raimamine ja rikastamine valikmeetoditega (B36) – mi.ttu.ee/rikastamine. Täpne
Mäeinstituudi projektide loetelu asub projektide veebilehel: mi.ttu.ee/projektid.
Viitamine kogumikule:
Valgma, I.; Väizene, V.; Kolats, M.; Grossfeldt, G.; Karu, V. (2014). Mäendus. Tallinn:
TTÜ Mäeinstituut
Viitamine artiklile:
Valgma, I., Kolats, M., Grossfeldt, G. (2014). Mäenduslikud õpiobjektid. Valgma, I.;
Väizene, V.; Kolats, M.; Karu, V.; Grossfeldt, G. (Toim.). Mäendus (7-26). Tallinn: TTÜ
Mäeinstituut
ISBN 978-9949-430-81-9 (CD)
ISBN 978-9949-430-80-2 (pdf aadressil mi.ttu.ee/kogumik)

ETISe kategooria 3.2 – eelretsenseeritud kogumik, vt. www.etis.ee
Sisukord
1. Eessõna ...................................................................................................................... 11
2. Mäenduse ajalugu enne seda kui Eestist sai mäetööstusmaa .................................... 12
3. Põlevkivi kvaliteedi ja kaevandamistehnoloogia uuringud ....................................... 31
4. Mäenduslikud õpiobjektid ......................................................................................... 40
5. Kaasaegsed ehitus- ja mäemasinad............................................................................ 49
6. Eesti põlevkivi kaevandamisviisid ............................................................................ 56
7. Eesti maavarad, nende kaevised ja kasutusalad......................................................... 69
8. Mäeinstituudi põlevkiviuuringutest........................................................................... 75
9. Põlevkivi kaevandamise tehnoloogiate keskkonnamõjust aastatel 2016-2030 ......... 83
10. Põlevkivi kaod ......................................................................................................... 100
11. Keskkonnaprobleemid põlevkivi, lubjakivi, liiva, kruusa ja turba mäeeraldiste
kasutuselevõtul................................................................................................................ 109
12. Kaardistamine ja mäetööde plaanid......................................................................... 113
13. Põlevkivivaru ümberhindamine alaplokkides ......................................................... 119
14. Põlevkivi kaevandamisest ning ühest võimalikust tulevikutehnoloogiast .............. 123
15. Pilootseade kaevandamisel tekkinud jääkide ja jäätmete töötlemiseks ning uute
kasutusalade leidmiseks.................................................................................................. 133
16. Inertsed täiematerjalid ............................................................................................. 144
17. Linttervikutega kamberkaevandamise tehnoloogia ................................................. 148
18. Lõhketööde mõjust kaubapõlevkivi klassi 0...30 mm väljatulekule....................... 153
19. Ojamaa kaevandus – Eesti kõige uuema kaevanduse toodang õlitehasele.............. 164
20. Pinnasepuur - hõlbus abimees geoloogilisel praktikumil........................................ 170
21. Maardu kaevandamisala vee kvaliteet..................................................................... 175
22. Mäendusmakett- õppetöö lahutamatu osa ............................................................... 186
23. Mäeinseneride elukestev õpe................................................................................... 190
24. Põlevkivi rikastamisjääkide ladustamine ja alternatiivne kasutamine .................... 199
25. Võllpurustuskopa eelised lõugpurustuskopa ees..................................................... 204
26. Modelleeritud müramudeli kehtivus Eesti õigusruumis.......................................... 210
27. Põlevkivituha taaskasutamisega seotud õigusaktid ................................................. 214
28. Lühieekombaini kasutamise mõjud varingute tekkele kirde-eesti
põlevkivikaevandustes.................................................................................................... 223
29. Määruse „Lõhketöö projektile esitatavad nõuded“ vastavus praeguste
kaevandamistingimustega põlevkivikaevanduses........................................................... 235
30. Ülekaevandamine, seadusandlusest tulenevad nõuded ja karistused Oorema IV
kruusakarjääri näitel........................................................................................................ 246
31. Kutseomistamine mäenduses................................................................................... 251
Research projects in Mining Department (http://mi.ttu.ee/projects) .............................. 263
Mäeinstituudi projektid, uuringud ja osalemine uuringutes (http://mi.ttu.ee/projektid/) 263
Mäeinstituudi personal.................................................................................................... 297
Tagasi ülikooli ................................................................................................................ 301
Tabelid
Tabel 2-1 Varajase mäenduse aegrida [2,4,5]................................................................... 12
Tabel 3-1 Ojamaa kaevanduse laiendamise võimaluste analüüs...................................... 33
Tabel 3-2 Mäeinstituudi poolt viimastel aastatel teostatud põlevkiviuuringud. Vt. lisa
aadressilt: mi.ttu.ee/projektid [9]...................................................................................... 34
Tabel 5-1 Mäemasinate infoportaal .................................................................................. 53
Tabel 6-1Avakaevandamise perioodid Eesti põlevkivi karjäärides [2]............................ 66
Tabel 6-2 Kaevandamisviiside perioodid Eesti põlevkivi kaevandustes [2] .................... 66
Tabel 7-1 Eesti põhiliste maavarade kasutusala ja varu jääk seisuga 2013 lõpp [8]........ 70
Tabel 8-1 Aktiivsed põlevkivi kaevandamisload seisuga 2014 (Maa-amet, 05.10.2014) 75
Tabel 10-1 Mitmesugused kaevandamise kaod aastal 1982 [17] ................................... 105
Tabel 11-1. Müra sumbuvus metsas ............................................................................... 110
Tabel 12-1 Markšeideri täiendused aja, nime ja allkirjaga planšeti kirjanurgas............. 113
Tabel 13-1 Põlevkivikihtide paksuse statistiline analüüs ............................................... 120
Tabel 14-1 Suuremamahulisemad katsetööd purustuskoppadega Eestis Mäeinsituudi
osalusel............................................................................................................................ 129
Tabel 15-1 MIN-NOVATION projekti pilootseadmed .................................................. 134
Tabel 16-1 Killustiku kui täiematerjali mõõdetud (reaalsed) ja soovituslikud parameetrid
......................................................................................................................................... 145
Tabel 17-1. Sammas- ja linttervikute kadude võrdlus.................................................... 148
Tabel 18-1 Katselõhkamised........................................................................................... 158
Tabel 19-1Põlevkivi ja lubjakivi purunemise võrdlus simuleerimis tarkvaral ............... 167
Tabel 20-1 Tudengite poolt mõõdetud punktid turbaväljal ............................................ 173
Tabel 21-1 Fosforiidikaevandamise alade iseloomulikud andmed, koos veemahtudega178
Tabel 21-2 Maardu järve ja kaevandatud alade tehnoloogiliste veekogude (kraavide) vee
ökoloogiline seisund füüsikaliste ja keemiliste näitajate järgi (aritmeetilised keskmised
kõigist vaatlusandmetest aastatel 2011-2013). [10, 27].................................................. 180
Tabel 21-3 Maardu piirkonna vooluvee pinnaveekogumite ökoloogilise seisundi
määramine füüsikalis-keemiliste klasside kvaliteedinäitajate ja üldtingimuste järgi
vastavalt lisale 4 keskkonnaministri määrusele nr 44 (jõustunud 28.11.2010.a). [11, 27]
......................................................................................................................................... 181
Tabel 22-1 Geodisaini kursustel valminud mäendusmaketid ......................................... 187
Tabel 23-1 Täienduskoolituse punktide väärtuse arvestamine [13] ............................... 194
Tabel 24-1. Jäätmehoidla parameetrid. [8]: .................................................................... 201
Tabel 25-1 Allu tööorganite parameetrid [4].................................................................. 206
Tabel 25-2 MB tööorganite parameetrid [4]................................................................... 206
Tabel 26-1 Programmis CadnaA kasutatavad standardid [6] ......................................... 211
Tabel 28-1 Põlevkivi kaod tervikutes [16]...................................................................... 233
Tabel 29-1 Ehitise suurim lubatav võnkekiirus sõltuvalt kaugusest ja aluspinnast [3]. 238
Tabel 29-2 Ehitise liigist sõltuv parandustegur [3]........................................................ 239
Tabel 29-3 Ehitise suurim lubatav võnkekiiruse määramine Saksa standardi järgi [2]. 239
Tabel 29-4 Ehitise suurim lubatav võnkekiiruse määramine Prantsusmaa standardi järgi
[2].................................................................................................................................... 240
Tabel 29-5 Ehitise suurim lubatav võnkekiiruse määramine Rootsi standardi järgi [2]. 240
Tabel 30-1 Erinevad õhusaaste väärtused erinevatel protsessidel Ooremaa IV karjääri
näitel................................................................................................................................ 248
Tabel 30-2 Ooremaa IV karjääri potentsiaalsete tulude ja kulude võrdlus..................... 249
Tabel 31-1 Väljastatud pädevus- ja kutsetunnistused vastutusulatuste kaupa ajavahemikul
2007-2014 ....................................................................................................................... 253
Tabel 31-2 Mäeinseneride kutsestandardi kaheksa kohustuslikku kompetentsi ja volituste
ulatus, Versioon 2 [10].................................................................................................... 254
Tabel 31-3 Formaalhariduse ja kutsetaseme vastavus [11, 9, 1, 33] .............................. 255
Tabel 31-4 Ligikaudne geotehnoloogia erialal lõpetamise ja katkestamise statistika
ajavahemikus 2009-2014, kus AAGB tähistab bakalaureuseõpet ning AAGM
magistriõpet. Lõpetamise tulemuslikkus – kogu lõpetajate arv sisseastujatest, lõpetajate
efektiivsus – normaalajal lõpetajate hulk........................................................................ 258
Joonised
Joonis 2-1 Esimese ekskavaatori eskiisi tegi Giovanni Fontana 1420. aastal. Tänapäeval
on sellest arenenud teleskoopnoolega pärikoppekskavaatorid [4].................................... 14
Joonis 2-2 Visand ujuvdraglainist aastast 1500 [4] .......................................................... 15
Joonis 2-3 Roobastee [4]................................................................................................... 15
Joonis 2-4 Regi kaevise vedamiseks [4]........................................................................... 16
Joonis 2-5 Vintsiga tõsteseade [4] .................................................................................... 17
Joonis 2-6 Elevaatorkonveier [4]...................................................................................... 17
Joonis 2-7 Greiferkoppekskavaator [4]............................................................................. 18
Joonis 2-8 Adrast arendatud skreeper [4] ......................................................................... 19
Joonis 2-9 Inimjõul töötav pärikoppekskavaator [4] ........................................................ 19
Joonis 2-10 Dubois põhjaluugiga pärikoppekskavaator [4].............................................. 20
Joonis 2-11 Hobuvintsiga paljukopaline ekskavaator [4]................................................. 20
Joonis 2-12 Tuulejõul käitatav ja praamile paigutatud rootorekskavaator [4] ................. 21
Joonis 2-13 Esimene pöördkoppekskavaatori projekt [4]................................................. 21
Joonis 2-14 Inimjõul töötav pärikoppekskavaator [4] ...................................................... 22
Joonis 2-15 Hobuvagonetid [4]......................................................................................... 22
Joonis 2-16 Marmorimurd [4]........................................................................................... 23
Joonis 2-17 Pendel-rootorekskavaator [4] ........................................................................ 23
Joonis 2-18 Esimene aurumootoriga masin [4] ................................................................ 24
Joonis 2-19 Pärikoppekskavaator praamil [4]................................................................... 25
Joonis 2-20 Elevaatorkonveieriga skreeper [4]................................................................. 25
Joonis 2-21 Hobuvintsid ja käsikärud [4]......................................................................... 26
Joonis 2-22 Esimene kuivamaa paljukopaline kettekskavaator [4].................................. 26
Joonis 2-23 Hobuskreeper [4]........................................................................................... 27
Joonis 2-24 Esimene auru-roomiktraktor [4].................................................................... 27
Joonis 2-25 Käsivintsiga paljukopaline ekskavaator [4] .................................................. 28
Joonis 2-26 Mootorgreider Good Roads Machine [4]...................................................... 28
Joonis 2-27 Mootorgreider [4].......................................................................................... 29
Joonis 3-1 Ojamaa kaevandusega külgnevad plokid varu kategooriaga aastal 2012 ....... 32
Joonis 4-1 Klassifikatsiooni jaotuse kirjeldus................................................................... 41
Joonis 4-2 Kaevandamisviisid (vaalkaevandamine, aukkaevandamine, veealune
kaevandamine, kamberkaevandamine)............................................................................. 42
Joonis 4-3 Allmaakopplaadur kaevanduses põlevkivi kraapkonveierile laadimas........... 44
Joonis 4-4 Pealmaakopplaadur karjääris kivisütt kallurile laadimas................................ 44
Joonis 4-5 Käpplaadur ...................................................................................................... 45
Joonis 4-6 Mäeinstituudi õpiobjekt - Maavarade majandus............................................. 46
Joonis 4-7 Õpiobjekti Maavarade majandus sisu.............................................................. 47
Joonis 5-1 Sany masinad- Hiina masinatootja väljapanek kui ajamärk............................ 50
Joonis 6-1 Tulptervikutega kamberkaevandamisviis [13]................................................ 59
Joonis 6-2 30o
– 60o
kambrite asetusega kamberkavandmisviis [13]............................... 60
Joonis 6-3 Logistuskambritega kamberkaevandmisviis [13]............................................ 61
Joonis 6-4 Mitme kambriline kamberkaevandamisviis [13]............................................. 62
Joonis 6-5 Ristlõhkeaukudega kamberkaevandamisviis [13]........................................... 63
Joonis 6-6 Kombainlaavakaevandmisviis [13]................................................................. 65
Joonis 7-1Buldooseriga raimatud põlevkivi ..................................................................... 71
Joonis 7-2 Katlatuhk ......................................................................................................... 71
Joonis 7-3 Täitematerjalina kasutatav lubjakivikillustik .................................................. 72
Joonis 8-1 Välitööd Selisoos............................................................................................. 78
Joonis 9-1Põlevkivi kaevandamise maht ning all- ja pealmaakaevandamise jagunemine,
mln t/a ............................................................................................................................... 84
Joonis 9-2 Aheraine mõju hinnang hinnangupallides....................................................... 85
Joonis 9-3 Põlevkivi olemasolevate aherainemägede asukohaskeem .............................. 86
Joonis 9-4 Aheraine tekkimise dünaamika Eesti põlevkivimaardlas (1945 kuni 2023)... 87
Joonis 9-5 Kaevandamissügavuse 0-12 ja 13-40m andmetel rajoneeritud kaevandamisala.
10x10km võrgustik ........................................................................................................... 89
Joonis 9-6 Maastikumõju kaalutud keskmised hindepallid .............................................. 90
Joonis 9-7 Kaevandatud alade suurused, km2 .................................................................. 91
Joonis 9-8 Maakatte jaotus aladel, km2

............................................................................. 92
Joonis 9-9 Kaevandatud alad kaeveväljade kaupa............................................................ 92
Joonis 9-10 Põlevkivi kaevandamise mõju põhja- ja pinnaveele hinnangupallides......... 93
Joonis 9-11 Erinevate variantide mõjupallid valdkondade kaupa .................................... 96
Joonis 9-12 Mõjupallid valdkondade kaupa ..................................................................... 96
Joonis 9-13 Erinevate variantide mõjupallide summa ...................................................... 97
Joonis 10-1 Eesti põlevkivi kihindi läbilõige [2]............................................................ 100
Joonis 10-2 Paarisstrekkidega kaevandamisviis [4] ....................................................... 102
Joonis 10-3 Linttervikutega kamberkaevandamisviis [18]............................................. 103
Joonis 10-4 Paarislaavadega pikkesi kaevandamisviis [18] ........................................... 104
Joonis 10-5 Tulptervikutega kamber-kaevandamisviis [18]........................................... 104
Joonis 11-1. Tolmu ja müra mõõtmine ........................................................................... 110
Joonis 11-2. Tolmu kumulatiivse mõju mudel koos Mõnumäe veekogu rajamisega..... 111
Joonis 12-1 Sompa kaevanduse põlevkivi kaevandamise paberplanšett mõõtkavaga
1 : 1000 aastast 1964....................................................................................................... 114
Joonis 12-2 Tänapäevane digitaalne mäetööde plaan..................................................... 115
Joonis 13-1 Alaplokid 1-1, 1-2 ja 1-6 plokis 1 ............................................................... 119
Joonis 13-2 Põlevkivikihtide kogupaksus puursüdamikes alaplokkides 1-1, 1-2, 1-6 ja
plokis 1............................................................................................................................ 120
Joonis 14-1 Kamberjaevandamise tehnoloogia skeem. .................................................. 125
Joonis 14-2 Purustuskopa kasutusvõimalused erinevate masinate küljes....................... 127
Joonis 14-3 Purustatud materjal väljub kopa alt............................................................. 128
Joonis 14-4 Purustuskopa separeerimisprotsess ............................................................. 129
Joonis 15-1 MIN-NOVATION projekti partnerid.......................................................... 133
Joonis 15-2 Kopplaadur ja purustuskopp........................................................................ 135
Joonis 15-3 Märgsepareerimise pilootseade ................................................................... 135
Joonis 15-4 Pilootseadmegrupi seadmete mobiilne konteiner........................................ 136
Joonis 15-5 Statsionaarne purustus ja sõelumissõlm...................................................... 137
Joonis 15-6 Metallide leostumisseade metalli sisalduse määramiseks........................... 137
Joonis 15-7 Nordkalk - klinkri purustamine ................................................................... 138
Joonis 15-8 Kiviõli Keemiatööstuse aheraine purustamise katsed................................. 138
Joonis 15-9 Estonia põlevkivikaevanduse põlevkivi märgsepareerimine ...................... 139
Joonis 15-10 Paekivitoodete Tehase kaevise separeerimiskatsed .................................. 140
Joonis 15-11 Kivisöe kaevandamisjäägi testimine ......................................................... 140
Joonis 16-1 Killustiku 16/32 lõimis................................................................................ 145
Joonis 17-1. Linttervikutega kombain-kaevandamise tehnoloogiline skeem................. 150
Joonis 18-1. Lõhkeaugu ümber toimuv protsess [13]..................................................... 153
Joonis 18-2 Purustused survetsoonis massiivis. Mõõtelati jaotus (paremal servas) 5 cm.
[11].................................................................................................................................. 154
Joonis 18-3 Radiaallõhede tekkimine [2] ....................................................................... 154
Joonis 18-4 Pragude süsteem lõhkeaugu ümbruses. ....................................................... 155
Joonis 18-5 Pingelained praod piirkonnas...................................................................... 155
Joonis 18-6 Pingelaine levimine ühest keskkonnast teise............................................... 156
Joonis 18-7 Põlevkivi peenese tekkimine kihtide kokkupuutepinnal............................. 157
Joonis 18-8 Klassi 0...30 mm saagis (Ojamaal)............................................................. 160
Joonis 18-9 Klassi 0...25 mm saagis (Ahtmes).............................................................. 161
Joonis 19-1 Punase joonega on tähistatud Ojamaa kaevandusest Kohtla - Järvele
suunduva lintkonveieri teekond ...................................................................................... 164
Joonis 19-2 Sõelanalüüside töötlemisel MS Excelis saadud üks astmejaotustest .......... 166
Joonis 19-3 Katseskeem vahetult enne valtspurustit [22], purustamise ja sõelumise
simuleerimise tarkvaral Bruno........................................................................................ 167
Joonis 20-1 Erinevad turbapuurid [4] ............................................................................. 171
Joonis 20-2 Pinnasepuuriga katsetatud erinevad materjalid ........................................... 172
Joonis 20-3 Tudengid välitööl turbamaardlas................................................................. 172
Joonis 21-1 Maardu fosforiidimaardla............................................................................ 175
Joonis 21-2 Maardu kaevandamisala .............................................................................. 176
Joonis 21-3 Mõõtmiskohad (1- Maardu järve väljavool Kroodi ojja; 2- Lõunakarjääri
väljavool Maardu järve; 3- Lõuna poolt Maardu järve sissevool; 4- Maardu kaevanduse
väljavool strekist; 5- Maardu põhjakarjääri ja kaevanduse väljavool; 6- Kroodi oja enne
suubumist merre; 7- Ülgase kaevanduse väljavool veekõrvaldusstollist; 8- Põhjakarjääri
tranšee; 9- Põhjakarjääri tranšee; 10- Lõunakarjääri tranšee; 21- Põhjakarjääri tranšee;
22- Ülgase savikarjäär) ................................................................................................... 177
Joonis 21-4 Maardu veega täitunud lõunakarjääri tranšee.............................................. 178
Joonis 21-5 Maardu veega täitunud põhjakarjääri tranšee.............................................. 179
Joonis 21-6 Püld ja Nüld mõõdetud väärtused välitööde ja aastaaegade kaupa
mõõtmispunktides........................................................................................................... 182
Joonis 22-1 Mäendusmaketid Mäemuuseumis............................................................... 187
Joonis 22-2 Maardu fosforiidimaardla makett koos Geodisain õpilastega..................... 188
Joonis 23-1 Täienduskoolituste pildigalerii [15] ............................................................ 190
Joonis 23-2 Mäendusalane täienduskoolitus geograafia õpetajatele 21.03.2014 ........... 191
Joonis 23-3 Kivimite ja mineraalide määramine. ........................................................... 191
Joonis 23-4 Mäeinseneride täienduskoolitus Kivimite töötlemine ja käitlemine, 08.-
12.03.2013....................................................................................................................... 192
Joonis 23-5 Mäetehniku täienduskoolitus 2012. a.......................................................... 192
Joonis 23-6 Täienduskoolituse kodulehe info jaotus [14] .............................................. 193
Joonis 24-1. Jäätmehoidla planeerimise skeem. [11]...................................................... 201
Joonis 25-1. MB tööorganite tootlikus [3]...................................................................... 207
Joonis 25-2. Allu purustuskopp [5]................................................................................. 207
Joonis 25-3. MB purustuskopp [3] ................................................................................. 207
Joonis 26-1 Müramudel, andmepunkti suurus on 10x10m [9] ....................................... 212
Joonis 27-1 Põlevkivituha tekke ja taaskasutamise määrad aastatel 2008-2011 [17]. .. 215
Joonis 27-2 Põlevkivikaevanduse hüdrauliline täitmine [28]......................................... 216
Joonis 28-1. Lühieekombain [3] ..................................................................................... 224
Joonis 28-2. Lühieekombaini skeem............................................................................... 225
Joonis 28-3. Seismoloogilised sündmused Eesti põlevkivimaardlas aastal 2008. Tärnid -
varingud, täpid - lõhkamised [13]................................................................................... 227
Joonis 28-4 2008. aasta varingu tagajärjel vajunud puud maapinnal [13]...................... 228
Joonis 28-5 2008 aasta varingu tagajärjel tekkinud lõhe maapinnal [13]....................... 229
Joonis 28-6 Varisenud ala Estonia kaevanduse mäetööde plaanil. Koordinaadid: 59,234N
& 27,441E. [15] .............................................................................................................. 230
Joonis 28-7 Tervikute varisemistsooni skemaatiline näide ............................................ 231
Joonis 28-8 Kambriploki tervikute mõõtmete skeem. Katkendlik punane joon - ohtlik ala,
kus võib tekkida varinguid. Lilla pidev joon - ala, mis sarnaneks lühieekombainiga
kaevandamisel tervikute mõõtmete poolest. [15] ........................................................... 232
Joonis 29-1 Võnkumise põhiparameetrid [5]................................................................. 236
Joonis 29-2 Võnkekiiruse prognoosimise graafik........................................................... 242
Joonis 29-3 Seismiliselt ohutu laengusuurus [6] ............................................................ 243
Joonis 29-4 Maksimaalne seismiliselt ohutu laengukogus* [6] ..................................... 244
Joonis 30-1 Ooremaa IV kruusakarjääri plaan................................................................ 247
Joonis 31-1 Kompetentsuste ring [8].............................................................................. 252
Joonis 31-2 Väljastatud pädevus- ja kutsetunnistused 2007-2014 aastatel, **seisuga
15.10.2014....................................................................................................................... 256


1. Eessõna

Kogumik koondnimetusega Mäendus ilmub mäendusele keerulisel ajal. Äsja on vastu
võetud spetsialiseerumisega mäeinseneride kutsestandardid. Samuti on kätte jõudnud
ammuräägitud inseneride põlvkondade vahetus, mis on kaasa toonud terava olukorra
tööjõuturul. Samal ajal käivitus kõrgharidusreform ja teadusrahastamise reform. Kõik see
avaldab mäenduse edasisele käekäigule mõju veel aastakümneid. Pärast pikka ooteaega
on hakatud mõtlema uute tehnoloogiate või tehnoloogia arendamise peale. Esilagu on
selle protsessi motivaatoreid veel vähe. Suur osa motivaatoritena mõeldud meetmeid
toimivad esialgu demotivaatoritena. Siiski on hakatud suunama tööstust ja uuringuid
füüsikaseaduste järgimise suunas – kadude vähendamise, protsesside optimeerimise ja
läbipaistvuse suunas. Seni, kuni haridus-, kutse- ja teadussüsteem eelkirjeldatu
vundamendiks ei ole saanud, toimib poliitika, valimistest valimisteni ja ülemustest
ülemusteni.

Mäendus.pdf